Pravidla soutěže "PSČloto"

ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel spotřebitelské soutěže “PSČloto“ (dále jen „Soutěž“) konané v České republice. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který upravuje podmínky Soutěže (dále jen „Pravidla“). Pravidla jsou zveřejněna na internetových stránkách www.pscloto.cz (dále jen „Internetové stránky soutěže“).

Pořadatel a organizátor Soutěže

  • Pořadatelem a organizátorem Soutěže je Beef Media s.r.o., se sídlem Stupkova 1441/7 Praha 7, IČO: 08744394, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 323522 (dále jen „Pořadatel“).

Účastníci Soutěže

  • Soutěže se může zúčastnit každá na svéprávnosti neomezená fyzická osoba starší 15 let s adresou doručování na území České republiky, která splní další podmínky dle těchto pravidel (dále jen „Soutěžící“). V případě spotřebitelů mladších 18 let jsou tito povinni mít souhlas zákonného zástupce jak pro účast v soutěži, tak pro převzetí výhry.
  • Podmínkou účasti v Soutěži je registrace Soutěžícího na Internetových stránkách Soutěže buďto prostřednictvím spojení autentického profilu soutěžícího na sociální síti Facebook a umožnění přístupu k veřejným údajům z profilu Pořadateli za předpokladu, že v rámci profilu jsou uveřejněny skutečné údaje soutěžícího v rozsahu alespoň e-mailové adresy, nebo zaregistrováním kontaktní e-mailové adresy přímo na Internetových stránkách Soutěže, a zadání poštovní směrovací čísla bydliště nebo místa trvalého pobytu (dále jen „Účet soutěžícího“).
  • Soutěže se může zúčastnit pouze Soutěžící, který se seznámí s podmínkami zpracování osobních údajů a poskytl svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely reklamní a marketingové.
  • Soutěžící nesmí obcházet nebo blokovat reklamu na Internetových stránkách Soutěže. Obcházení nebo blokování reklamy na Internetových stránkách Soutěže Soutěžícím může vést k okamžitému ukončení nebo pozastavení Účtu soutěžícího a také ztráty nároku na výhru.
  • Ze Soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k Pořadateli či podnikající fyzické osoby v souvislosti s výkonem jejich podnikáním, jakož i osoby těmto osobám blízké.

Místo konání Soutěže

  • Soutěž probíhá prostřednictvím Internetové stránky Soutěže.

Doba trvání Soutěže

  • Doba trvání Soutěže je stanovena na období od 1.12. 2020 do jejího odvolání Pořadatelem. První losování je stanoveno na 1.12. 2020.
  • Soutěž je v době svého konání pro účely účasti a určení výherců rozdělena na jednotlivé, samostatně vyhodnocované soutěžní kola.

Mechanika Soutěže

  • Každé Soutěžní kolo je vylosováno jedno poštovních směrovacích čísel ze zadaných poštovních směrovacích čísel v Účtu soutěžících. Pokud je Soutěžícími uvedeno stejné poštovní směrovací číslo, nachází se ve slosování právě tolikrát, kolik jich je stejných zadaných.
  • Vylosované poštovní směrovací číslo je zobrazeno na Internetových stránkách Soutěže.

Losování

  • Losování probíhá každé Soutěžní kolo ve specifikovaný čas pomocí generátoru náhodných čísel.

Výherci

  • Výhercem každého Soutěžního dne je Soutěžící, jehož poštovní směrovací číslo zadané v Účtu soutěžícího je vylosováno a zobrazeno na Internetových stránkách soutěže a klikne v časovém limitu na zobrazené tlačítko/odkaz „Vyzvednout výhru“ na Internetových stránkách soutěže.
  • V situaci kdy Soutěžní den má více výherců se výhra mezi všechny výherce poměrně rozdělí.

Výhry v Soutěži

  • Výhrou v Soutěži každé Soutěžní kolo je 200 Kč.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo pro jím vybrané Soutěžní dny mimořádně navýšit výhru.
  • Žádnou z výher nelze převést na jinou osobu ani za ni poskytnout jinou náhradu.

Oznámení výhry

  • Pořadatel oznámí výhru výherci elektronickou poštou do 5 pracovních dní. Pořadatel použije kontaktní údaje výherce uvedené v Účtu soutěžícího.
  • Právo na výhru zaniká, pokud Soutěžící kdykoliv do dne losování daného Soutěžního dne zruší účet u Pořadatele nebo odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely reklamní a marketingové.
  • Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře z důvodu změny e-mailové adresy výherce, přeplnění či zrušení e-mailové schránky výherce, nebo z důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele telekomunikačních služeb, či z jiných důvodů, které neleží na jeho straně. Pořadatel je povinen každého výherce o jeho výhře informovat pouze jedenkrát.

Předání výhry

  • Výherce musí do 15 dní ode dne oznámení výhry zaslat na emailovou adresu: [email protected] z emailové adresy výherce uvedené v Účtu soutěžícího číslo bankovního účtu vedeného bankovní institucí v České republice. Pokud výherce v této lhůtě nezašle číslo bankovního účtu, ztrácí nárok na výhru.
  • Výhra bude bezhotovostně převedena výherci do 15 pracovních dnů ode dne zaslání čísla bankovního účtu výherce.
  • Výherce je zcela odpovědný za své případné daňové povinnosti vyplývající z daňových předpisů souvisejících s přijetím výhry.

Společná a závěrečná ustanovení

  • Po dobu konání Soutěže není Soutěžící oprávněn založit či užívat více než jeden Účet soutěžícího, který je vytvořený na základě jedné registrace. Každý Soutěžící je tak oprávněn učinit v době konání Soutěže pouze jednu registraci Soutěžícího. Opakovanou registraci může Pořadatel vyhodnotit jako jednání v rozporu s pravidly Soutěže a je oprávněn příslušného Soutěžícího ze Soutěže vyloučit, a to i bez nároku na výhru.
  • Pořadatel je oprávněn požádat Soutěžícího o prokázání pravosti zadaného poštovního směrovacího čísla a to např. ve formě zaslání oskenovaného účtu za elektřinu, plyn, telefon s adresou trvalého pobytu či bydliště a jménem Soutěžícího.
  • Dospěje-li Pořadatel k závěru, že výherce získal výhru v rozporu s těmito pravidly, je oprávněn rozhodnout o vyloučení Soutěžícího ze Soutěže bez nároku na výhru a to i po jejím skončení.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěžícím, kteří se delší dobu nepřihlásili na Internetových stránkách Soutěže do svého Účtu soutěžícího pozastavit účast ve slosování, tedy účast v jednotlivých Soutěžních dnech. Po prvním přihlášení Soutěžícího do svého Účtu soutěžícího od pozastavení účasti ve slosování bude Soutěžící opět zařazen do slosování, a to od následujícího Soutěžního dne.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodování ve všech záležitostech týkajících se Soutěže, zejména rozhodování o přerušení, odložení, zkrácení či zrušení Soutěže a změně těchto pravidel Soutěže. Účinnost jakékoli takovéto změny nastává okamžikem jejího zveřejnění způsobem odpovídajícím zveřejnění těchto pravidel.
  • Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům na území České republiky je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem.

Tento dokument může být pozměněn pouze formou písemných dodatků.


4 věci, které můžete mít zdarma

4 věci, které můžete mít zdarma

Věřte tomu, nebo ne, ale i dnes se dá získat mnoho věcí zdarma. Velký počet položek našeho rozpočtu, za které utrácíme peníze, můžeme mít zdarma nebo za velmi výhodných podmínek. […]

Symboly štěstí

Symboly štěstí

V článku vám představíme výběr nejznámějších a nejpoužívanějších symbolů štěstí z celého světa. Někomu mohou být pro smích, druhý na ně nedá dopustit. […]

PSČloto spouští každodenní slosování o jackpot zcela zdarma!

PSČloto spouští každodenní slosování o jackpot zcela zdarma!

Spouštíme na českém trhu nový produkt, který přináší vzrušení stejné jako hraní loterie, ovšem zcela zdarma. […]

Jak si zvolit talisman?

Jak si zvolit talisman?

Jako talisman lze použít téměř jakýkoli objekt. Minci, knoflík nebo jiný předmět. Jak si talisman vybrat se dozvíš v tomto článku. […]

Hrát loto jako pravidelný zvyk se vyplatilo

Hrát loto jako pravidelný zvyk se vyplatilo

Muži z Michiganu se jeho zvyk vyplatil. Posledních 30 let hrál stejnou loterii. Nakonec se na něj přeci usmálo štěstí a letos v květnu vyhrál jackpot ve výši 167 407 amerických dolarů. […]

Nejšťastnější muž na světe?

Nejšťastnější muž na světe?

O chorvatském učiteli hudební výchovy Frane Selaku se dá bez nadsázky mluvit jako o nejšťastnějším muži na světe a nebo možná o muži s největším štěstí v neštěstí. […]

Nejšťastnější znamení zvěrokruhu v roce 2020

Nejšťastnější znamení zvěrokruhu v roce 2020

Rok 2020 přináší štěstí ve všech aspektech pro pět znamení zvěrokruhu. Zjisti, zda je tvoje znamení jedním z nich. […]

5 zábavných faktů o loterii

5 zábavných faktů o loterii

Ve Stockholmu ve Švédsku mají loterii založenou na radarech pro měření rychlosti.Rychlostní kamera fotografuje poznávací značky řidičů, kteří dodržují předepsanou rychlost a také těch, kteří předepsanou rychlost překračují. Řidiči, kteří dodržují předepsanou rychlost jsou zařazení do slosování a mohou vyhrát část peněz vybíraných od těch, kteří rychlost překračují. […]